با سارپرواز، در کنار پرنده سار، به اکتشاف زیبایی‌های ایران بپردازید و سفری فراموش‌نشدنی را تجربه کنید.

سار فقط یک پرنده نیست ! با اپلکیشن سار پرواز کنید !

وب‌سایت سارپرواز هیچ ارتباطی با سایت‌های مشابه ندارد. این وب‌سایت تنها منبع معتبر و رسمی برای اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری در ایران است.

With Sarparvaz, alongside the majestic Sar bird, delve into the wonders of Iran and embark on an unforgettable journey.

Sar is not just a bird—it symbolizes majesty, freedom, and boundless exploration. With the Sarparvaz app, soar beyond limits and embrace the essence of adventure!

Coming Soon ...

+989144559242